Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Regulamin praktyk

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH  I  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 im. H. Dobrzańskiego ,, Hubala’’ w Aleksandrowie Kujawskim
1. WSTĘP
 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 24 sierpnia 2017 r. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z w/w przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest więc świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
 2. Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu praktyk – zakładowy opiekun.
2. CELE   PRAKTYK  ZAWODOWYCH

2.1 Cele ogólne:

 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy
 • poszanowanie mienia.

2.2. Działania:

       Uczeń powinien przede wszystkim:

 • znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu
 • obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu
 • dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole
 • dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie
 • zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy
 • ocenić jakość wykonanej pracy
 • przestrzegać zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.

2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają  programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

3. OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1. Przygotowanie do praktyki

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

 • zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia praktycznego
 • odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu praktyk
 • uaktualnienie  książeczki zdrowia
 • przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk”

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej
Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

 • właściwą postawę i kulturę osobistą
 • poprawny wygląd
 • właściwy ubiór
 • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy
 • dostosowanie się do ustalonego przez zakładowego opiekuna obowiązującego harmonogramu praktyk
 • rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna
 • systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk
 • uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk, przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz  z wpisaną oceną do kierownika szkolenia praktycznego w celach kontrolnych  i wpisu w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę.

3.3. Wygląd

Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad  dotyczących poprawnego wyglądu. Uczeń technikum powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju,  zgodnym z wymogami obowiązującymi w danym zakładzie lub wskazanym przez zakładowego opiekuna praktyk.

 3.4 Prowadzenie dzienniczka praktyk

 1. Uczniowie odbywający praktykę powinni posiadać dzienniczek praktyki.
 2. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.
 3. W ostatnim dniu praktyki dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego oceny i ewentualnie opinii o pracy.

3.5 Nieobecność na zajęciach 
               Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

 • informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę
 • zwolnienie lekarskie dostarczone opiekunowi praktyk

 3.6  Zaliczenie praktyki

 1. Ocenę ustala opiekun praktyk na podstawie kryteriów określonych w  załącznikach nr 1 i 2.
 2. Ocenianiu podlega:
 • stopień umiejętności i wiedzy zakreślony programem praktyk zawodowych
 • dokumentacja praktyk zawodowych,  tj. dzienniczek.

3. Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez ucznia w jego dzienniczku praktyk            ocenę, składa swój podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę.

 1. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuję ocenę niedostateczną.
 2. W przypadku braku propozycji oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk ocenę końcową samodzielnie wystawia kierownik praktyk zawodowych po zasięgnięciu informacji w miejscu praktyk i posiadanej przez ucznia dokumentacji.

 3.7  Niezaliczenie praktyki zawodowej

     Niezaliczenie praktyki zawodowej może nastąpić w przypadku :

 • niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki
 • braku wymaganej dokumentacji praktyk
 • złamania dyscypliny
 • niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy
 • uzyskania negatywnej oceny
 • niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu
 • niedostarczenie do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk.

Niezaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

 4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Obowiązki pracodawcy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji   Narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017r.

Pracodawca ma obowiązek między innymi :

 • zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem
 • zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami
 • zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach
 • przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie
 • skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy
 • przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk
 • zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną
 • przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków
 • kontrolować zeszyt praktyk i uzupełniać go o uwagi, opinie i spostrzeżenia
 • zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi   z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk
 • informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
 • ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia
 • zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, w ostatnim dniu trwania praktyk.
5. PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyki uczeń  ma prawo do:

 • zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy  na poszczególnych stanowiskach
 • zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy
 • wykonywania zadań wynikających z programu praktyk
 • korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków
 • zapoznania z kryteriami oceniania
 • informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
 • zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk
 • uzyskania informacji o ocenie z praktyki zawodowej i uzasadnienia jej
 • uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu  ich trwania
 • właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
 6. SYTUACJE SZCZEGÓLNE
 • Ciąża – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stanowi podstawę do przesunięcia terminu praktyk; na wniosek uczennicy bądź rodziców  w przypadku osoby niepełnoletniej. Przy braku przeciwwskazań (zaświadczenie lekarskie) istnieje możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu zajęć.
 • W szczególnych sytuacjach (choroby, przypadki losowe) uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna) po uzgodnieniu  z kierownikiem szkolenia.

 

Załącznik nr 1

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z zajęć praktycznych
oraz praktyk zawodowych
 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie.
 2. W ocenianiu ucznia z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej przyjmuje się następujące kryteria:
 • stopień opanowania programowych umiejętności
 • jakość  pracy
 • umiejętność łączenia teorii z praktyką
 • zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę
 • samodzielność podczas wykonywania pracy
 • organizowanie stanowiska pracy i wykonywanych czynności
 • umiejętność pracy w zespole
 • poszanowanie sprzętu
 • przestrzeganie dyscypliny pracy
 • kultura osobista
 • obecność:
 • wszystkie opuszczone nieusprawiedliwione dni zajęć praktycznych i praktyk zawodowych mogą być odpracowane po uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego i pracodawcą;
 • w przypadkach losowych (np.: długotrwała choroba) praktyka może ulec skróceniu zgodnie ze Statutem Szkoły w ilości wymaganej do klasyfikacji
 1. W końcowej ocenie ucznia nauczyciel powinien uwzględnić również:
 • systematyczne uczęszczanie na zajęcia praktyczne
 • punktualność i zdyscyplinowanie
 • prowadzenie zeszytu z zajęć praktycznych.
 1. Ocena końcoworoczna (wynikowa) nie powinna być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Samodzielność w wykonaniu pracy, inicjatywa i pomysłowość oraz zaangażowanie umożliwiają podwyższenie oceny, jeżeli wyrób (wytwór) odpowiada warunkom technicznym odbioru i instrukcji technologicznej. Błędy w metodach i organizacji pracy, niepełne przygotowanie teoretyczne, a zwłaszcza nieznajomość lub lekceważenie przepisów bhp, z reguły powinny spowodować obniżenie oceny. 
 2. W przypadku niedostosowania się do wymagań Statutu Szkoły uczeń jest nieklasyfikowany z praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych.
 3. Ocenę końcową z praktyki zawodowej i zajęć praktycznych stanowi ocena opiekuna praktyk zakładu w którym uczeń odbywał praktykę.

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENIANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

Kryteria

stopień

Przestrzeganie przepisów BHP

Przebieg pracy

Jakość pracy

Celujący (6)Przykładne przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów BHPSprawne i zupełnie samodzielne wykonywanie zalecanych czynnościBardzo dokładne wykonywanie czynności   z własnymi rozwiązaniami, innowacyjnymi za zgodą opiekuna
Bardzo dobry (5)Przestrzeganie norm i przepisów BHP bez zarzutówPrawidłowe i sprawne, w miarę samodzielne, wykonywanie zaleconych czynnościBezbłędne wykonywanie zaleconych czynności
Dobry (4)Przestrzeganie podstawowych norm i przepisów BHPCzynności wykonywane prawie samodzielnie i dość sprawniePoprawne wykonywanie czynności
Dostateczny (3)Bez istotnych uchybieńBrak umiejętności samodzielnej pracy, konieczność częstej kontroli opiekunaWykonywanie czynności z błędami, które uczeń poprawia wg wskazówek opiekuna
Dopuszczający (2)Wymaga nadzoru opiekunaDuże błędy w wykonywaniu zaleconych czynnościWykonywanie czynności z błędami, których usunięcie obniża jakość efektu końcowego
Niedostateczny (1)Lekceważy przepisy BHPBrak reakcji na polecenia i wskazówki udzielone przez opiekunaWykonanie z  błędami nie do naprawienia

 

 

 

 

Share This