Prawo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 sierpnia 2017r.

W SPRAWIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

znajdziesz tutaj


STAWKI WYNAGRODZEŃ DLA UCZNIÓW

od 1 września 2022 r.

znajdziesz tutaj


Informacje dla pracodawcy

Każdy pracodawca przyjmujący młodocianego na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz. U.  poz. 1644. Na wstępie pracodawca kieruje ucznia na badania profilaktyczne do Poradni Medycyny Pracy.

Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ  w celu nauki zawodu. Umowa zawiera nazwę zawodu, czas trwania nauki zawodu, wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy:

Rzemieślnik lub osoba upoważniona:
1. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe
3. dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
4. dokument potwierdzający znajomość przepisów i zasad BHP
5. oświadczenie, iż zakład spełnia warunki do zatrudnienia młodocianych oraz dysponuje wystarczającą liczbą stanowisk adekwatną do liczby zatrudnionych (opinia BHP)

Młodociany:
1. świadectwo ukończenia gimnazjum
2. aktualne oświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie
3. oświadczenie odnośnie wyboru formy dokształcania teoretycznego
4. numer PESEL
5. zdjęcie legitymacyjne
6. orzeczenie kwalifikacyjne z poradni psychologiczno-pedagogicznej – w przypadku posiadania.

Uwaga: Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy!

Przed przystąpieniem do pracy pracodawca zobowiązany jest:
– przeszkolić młodocianego w zakresie BHP (szkolenia dokonuje uprawniona osoba)
– zgłosić młodocianego do ZUS-u
– zgłosić fakt szkolenia młodocianego do CEiPM (w celu uzyskania refundacji wynagrodzenia), oraz podpisanie porozumienia
– wystąpić do ZUS-u o wydanie książeczki ubezpieczeniowej

DOKUMENTACJA:
Pracodawca musi posiadać następującą dokumentację:
– umowę o pracę
– program praktycznej nauki zawodu
– wykaz pracowników młodocianych
– kartę osobistą pracownika młodocianego

– listę obecności
– rejestr zwolnień lekarskich
– rejestr wydanej odzieży roboczej
– listę płac
– okresowe badania lekarskie
– zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i pp (podpisane przez ucznia i szkolącego)
– dzienniczek nauki zawodu

Podstawowe zasady BHP przy zatrudnianiu pracowników młodocianych:
– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą
– pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy
– w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia
– uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny
– uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna

Czas pracy młodocianego:
– do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę
– po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę

Urlopy pracownika młodocianego:

I rok nauki
      Po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych), po pierwszym roku pracy, młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu – RAZEM 38 dni.
II rok nauki
Młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu.
Jeśli młodociany ukończył 18 lat – 20 dni urlopu
III rok nauki
Młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu.
Młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny ( ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
Rozwiązanie umowy następuje za 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
– młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego
– młodociany w rażący sposób narusza dyscyplinę pracy
– orzeczenie lekarskie wskazuje, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu
– jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność

W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych  oraz CeiPM.


WZÓR UMOWY O PRACĘ  pobierz