Technikum

  Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (po gimnazjum 4-letnie, po szkole podstawowej 5-letnie) posiada następujące kierunki kształcenia w zawodach:

– technik elektryk
– technik mechanik
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik kelner
– technik handlowiec
– technik ekonomista
– technik logistyk
technik technologii drewna
technik budownictwa
– technik hotelarstwa
                     – technik mechatronik                    
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

                 W trakcie nauki młodzież realizuje zagadnienia kształcenia ogólnego oraz przedmioty zawodowe.

          Uczniowie w technikum odbywają praktykę w zakładach przemysłowych. Młodzież ucząca się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa ma możliwość odbywania praktyk za granicą – w Anglii i w Niemczech .

            Nasza szkoła podpisała porozumienia o współpracy oraz umowy patronackie z przedsiębiorcami z naszego województwa. Celem porozumienia jest stworzenie uczniom warunków do wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce. Dzięki zajęciom w zakładach pracy uczniowie będą pogłębiać umiejętności zawodowe, a najlepsi z nich otrzymają stypendia. W trakcie nauki młodzież zdobywa kolejne kwalifikacje w zależności od zawodu. Edukacja w szkole kończy się maturą i dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

TechnikumTechnikumTechnikumTechnikum