Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

(PRAKTYK ZAWODOWYCH  I  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH)

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala”  w Aleksandrowie Kujawskim w roku szkolnym 2023/24

    kierownik szkolenia praktycznego – Beata Borowicka

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917,1000,1076,1608,1629);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1534);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2017 r. poz. 622);
 • Statut Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

 1. WSTĘP

1. Praktyczna nauka zawodu jest częścią przygotowania zawodowego młodzieży i jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum także w formie praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych pracowników  w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych    do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych   u pracodawców  na zasadach dualnego systemu kształcenia  również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

2. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

3. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w:

a. pracowniach szkolnych

b. zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą

c. zakładzie pracy, na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą.

4. Uczeń podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy,   na tych samych zasadach co pracownicy. Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z w/w przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest więc świadomy konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.

5. Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu praktycznej nauki zawodu zakładowy opiekun.

2. CELE   PRAKTYCZNEJ NAUKI  ZAWODU

2.1 Cele ogólne:

a. pogłębienie wiadomości nabytych w szkole

b. doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy

c. wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole

d. doskonalenie umiejętności interpersonalnych

e. wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy

f. poszanowanie mienia.

2.2. Działania:

        uczeń powinien przede wszystkim:

a. znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu

b. obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu

c. dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole

d. dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie

e. zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy

f. ocenić jakość wykonanej pracy

g. przestrzegać zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.

2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

3. OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1. Przygotowanie do praktycznej nauki zawodu

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktycznej nauki zawodu poprzez:

a. zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia praktycznego

b. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu praktyk

c. uaktualnienie książeczki zdrowia

d.  przygotowanie zeszytu zwanego dalej ?dzienniczkiem praktyk”.

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej
Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się

a. właściwą postawę i kulturę osobistą

b. poprawny wygląd

c.  właściwy ubiór

d. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy

f. dostosowanie się do ustalonego przez zakładowego opiekuna obowiązującego harmonogramu praktyk

g. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna

h. systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk

i. uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk, k) przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz  z wpisaną oceną do kierownika szkolenia praktycznego w celach kontrolnych i wpisu w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę.

3.3. Wygląd

Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących poprawnego wyglądu. Uczeń  powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju,  zgodnym z wymogami obowiązującymi w danym zakładzie lub wskazanym przez zakładowego opiekuna praktyk.

 3.4 Prowadzenie dzienniczka praktyk

 1. Uczniowie odbywający praktykę powinni posiadać dzienniczek praktyki.
 2. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.
 3. W ostatnim dniu praktyki dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego oceny i ewentualnie opinii o pracy.

3.5 Nieobecność na zajęciach 
Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

a. informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę

b.  zwolnienie lekarskie dostarczone opiekunowi praktyk.

 3.6  Zaliczenie praktyki

 1. Ocenę ustala opiekun praktyk na podstawie kryteriów określonych  w  załączniku  nr 1
 2. Ocenianiu podlega:

– stopień umiejętności i wiedzy zakreślony programem praktyk zawodowych,

– dokumentacja praktyk zawodowych tj. dzienniczek

3. Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez ucznia w jego dzienniczku praktyk ocenę, składa swój podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę.

4. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuję ocenę  niedostateczną.

5. W przypadku braku propozycji oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk ocenę końcową samodzielnie wystawia kierownik praktyk zawodowych po zasięgnięciu informacji w miejscu praktyk i posiadanej przez ucznia dokumentacji.

6. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy podmiotem szkolącym, a młodocianym, a tym  samym nie zaliczenia praktycznej nauki zawodu i nienawiązania nowego stosunku pracy w toku edukacyjnym, uczeń zostaje skreślony (z mocy prawa) z listy uczniów.

 3.7  Niezaliczenie praktycznej nauki  zawodu

Niezaliczenie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych może nastąpić  w przypadku :

a. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki

b. braku wymaganej dokumentacji praktyk

c.  złamania dyscypliny

d. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy

e. uzyskania negatywnej oceny

f.  niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu

g. niedostarczenia do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk z wystawioną oceną.

Niezaliczenie zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej

 3.8  Poprawa oceny z  praktycznej nauki  zawodu

 1. Uczeń/ młodociany pracownik nieklasyfikowany z powodu nieobecności może odbywać zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania celem ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach nauki zawodu.
 2. Uczeń/ młodociany pracownik nieklasyfikowany z praktycznej nauki  zawodu może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej, który ma formę zadań praktycznych.
 3. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z zajęć praktycznych może przystąpić do egzaminu poprawkowego, ma on formę zadań praktycznych.

4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

określa Rozporządzenie Ministra Edukacji   Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Pracodawca ma obowiązek między innymi :

a. zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem

b. zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami

c. zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach

d. przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie

e. skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy

f. przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk

g. zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną

h. przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków

i. kontrolować zeszyt praktyk i uzupełniać go o uwagi, opinie i spostrzeżenia

j. zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk

k. informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktycznej nauki zawodu itd.

l. ocenić praktyczną naukę zawodu i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia

m. zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną w ostatnim dniu trwania praktyk.

 5. PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu uczeń  ma prawo do:

a. zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach

b. zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy

c. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk

d. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków

e. zapoznania z kryteriami oceniania

f. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.

g. zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków
i łamania postanowień regulaminu praktyk

h. uzyskania informacji o ocenie z praktycznej nauki zawodu i uzasadnienia jej

i. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu  ich trwania

j. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

6. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

 1. Ciąża – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stanowi podstawę do przesunięcia terminu praktyk; na wniosek uczennicy bądź rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej. Przy braku przeciwwskazań (zaświadczenie lekarskie) istnieje możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu zajęć.
 2. W szczególnych sytuacjach (choroby, przypadki losowe) uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna)  po uzgodnieniu  z kierownikiem szkolenia praktycznego.
 3. Skreślenie pracownika młodocianego z listy uczniów z mocy prawa następuje w sytuacji, gdy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę w celu nauki zawodu, a w konsekwencji utrata skierowania na dokształcanie w szkole oraz nie zostanie zawarta nowa umowa umożliwiająca kontynuację nauki zawodu w takim terminie, by łącznie przerwy w całym okresie szkolenia praktycznego nie przekraczały trzech miesięcy.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z powyższym Regulaminem przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i zajęć praktycznych.
 2. Sprawy, których nie reguluje niniejszy regulamin rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

  Załącznik nr 1

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie
z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych  

 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie.
 2. W ocenianiu ucznia z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej przyjmuje się następujące kryteria:

a.stopień opanowania  programowych umiejętności

b.jakość  pracy

c. umiejętność łączenia teorii z praktyką

d. zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę

e. samodzielność podczas wykonywania pracy

f. organizowanie stanowiska pracy i wykonywanych czynności

g. umiejętność pracy w zespole

h. poszanowanie sprzętu

i. przestrzeganie dyscypliny pracy

j. kultura osobista

k. obecność:

 • wszystkie opuszczone nieusprawiedliwione dni zajęć praktycznych  i praktyk zawodowych mogą być odpracowane po uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego  i pracodawcą;
 • w przypadkach losowych (np.: długotrwała choroba) praktyka może ulec skróceniu zgodnie ze Statutem Szkoły w ilości wymaganej do klasyfikacji
 1. W końcowej ocenie ucznia nauczyciel powinien uwzględnić również:

a. systematyczne uczęszczanie na zajęcia praktyczne

b. punktualność i zdyscyplinowanie

c. prowadzenie zeszytu z zajęć praktycznych.

4.Ocena końcoworoczna (wynikowa) nie powinna być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. Samodzielność w wykonaniu pracy, inicjatywa i pomysłowość oraz zaangażowanie umożliwiają podwyższenie oceny, jeżeli wyrób (wytwór) odpowiada warunkom technicznym odbioru i instrukcji technologicznej. Błędy w metodach i organizacji pracy, niepełne przygotowanie teoretyczne, a zwłaszcza nieznajomość lub lekceważenie przepisów bhp, z reguły powinny spowodować obniżenie oceny.

 5. W przypadku niedostosowania się do wymagań Statutu Szkoły uczeń jest nieklasyfikowany z praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych.

6. Ocenę końcową z praktyki zawodowej i zajęć praktycznych stanowi ocena opiekuna praktyk zakładu w którym uczeń odbywał praktykę.

Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENIANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

Stopień Przestrzeganie przepisów BHP Przebieg pracy Jakość pracy
Celujący (6) Przykładne przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów BHP Sprawne i zupełnie samodzielne wykonywanie zalecanych czynności Bardzo dokładne wykonywanie czynności   z własnymi rozwiązaniami, innowacyjnymi za zgodą opiekuna
Bardzo dobry (5) Przestrzeganie norm i przepisów BHP bez zarzutów Prawidłowe i sprawne, w miarę samodzielne, wykonywanie zaleconych czynności Bezbłędne wykonywanie zaleconych czynności
Dobry (4) Przestrzeganie podstawowych norm i przepisów BHP Czynności wykonywane prawie samodzielnie i dość sprawnie Poprawne wykonywanie czynności
Dostateczny (3) Bez istotnych uchybień Brak umiejętności samodzielnej pracy, konieczność częstej kontroli opiekuna Wykonywanie czynności z błędami, które uczeń poprawia wg wskazówek opiekuna
Dopuszczający (2) Wymaga nadzoru opiekuna Duże błędy w wykonywaniu zaleconych czynności Wykonywanie czynności z błędami, których usunięcie obniża jakość efektu końcowego
Niedostateczny (1) Lekceważy przepisy BHP Brak reakcji na polecenia i wskazówki udzielone przez opiekuna Wykonanie z  błędami nie do naprawienia