Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

      Zadaniem szkoły jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym praktyczne przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Lekcje prowadzą wykwalifikowani oligofrenopedagodzy.

     OFERUJEMY : zajęcia kulinarne, sportowe i taneczne, rewalidacyjne i logopedyczne, naukę ogrodnictwa i rękodzieła, imprezy integracyjne, wycieczki i turnusy rehabilitacyjne .