Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"

Projekt ?Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza?  realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach projektu przyznano stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

W naszej szkole do uzyskania powyższego stypendium zakwalifikowano 12 uczniów.

     Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Przewiduje on poprawę warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, zapewnienie wysokiego standardu kształcenia zawodowego, zwiększenie jakości kształcenia i motywacji uczniów oraz poprawę możliwości rozwoju kształcenia zawodowego uczniów regionu.

         O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę, przez co najmniej 2 semestry szkolne;

3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium będą mogli ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły branżowej II stopnia;

4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

       Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełniają w/w warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe, zgodnie z zasadami określającymi prawo pierwszeństwa do stypendium określonymi w § 4 Regulaminu.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych  w Regulaminie oraz rodzaj szkoły, w jakiej uczeń pobiera naukę.

Gratulujemy naszym Prymusom Zawodu !

Zainteresowanym projektem polecamy stronę:

https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/90,prymusi-zawodu-kujaw-i-pomorza?page=1